Quizy religijne

Po kilku latach przerwy reaktywujemy nasz portal. Podejmij wyzwanie i wykaż się wiedzą!

Nie ma lek­ko! Nie­któ­re nasze quizy są bar­dzo trud­ne, ale każ­dy znaj­dzie tu coś dla sie­bie. Każ­dy test ma w opi­sie poziom trud­no­ści. Jako łatwy uzna­je­my poziom wie­dzy na pozio­mie przy­go­to­wa­nia do I Komu­nii Świę­tej lub wie­dzę ze szko­ły pod­sta­wo­wej, jako śred­ni poziom przy­go­to­wa­nia do bierz­mo­wa­nia lub wie­dzę ze szko­ły śred­niej, trud­ny zaś wyma­ga wie­dzy eksperckiej.

Tema­ty­ka quizów jest róż­no­rod­na, będą się poja­wiać zesta­wy pytań doty­czą­cych teo­lo­gii, bibli­sty­ki, litur­gii, histo­rii Kościo­ła, muzy­ki kościel­nej oraz archi­tek­tu­ry, malar­stwa i rzeźby.

Najnowsze quizy